­Velká spousta z nás studentů si ke studiu přivydělává – praxí, brigádou, méně čí více úspěšnými pokusy o vlastní podnikání. Vždy s blížícím se koncem roku se stále hlasitěji hlásí o slovo státní pokladna, která si chce prostřednictvím finančního úřadu z našeho koláče také kousek uzmout. Vzhledem k tomu, že se nekompromisně blíží termín pro podání daňového přiznání fyzických osob, rozhodl jsem se touto formou seznámit vás, resp. připomenout problematiku podání daňového přiznání s akcentem na hlavní činnost nás všech – studium.

Kdo podává daňové přiznání?

Dříve než se pustíte do hledání daňového formuláře, ujistěte se, zda skutečně musíte přiznání podávat. Vždy tomu tak být nemusí. Variant, zda a případně prostřednictvím koho podat daňové přiznání, je několik.

Nejsme povinni učinit podání

Daňové přiznání není povinen podávat především poplatník:

 • jehož příjmy za daný kalendářní rok, které jsou předmětem daně a nepatří mezi příjmy od daně osvobozené či příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou, nepřesáhly 15.000 Kč,
 • který má příjmy ze zaměstnání pouze od jednoho (či postupně od více) zaměstnavatele a současně jeho ostatní příjmy dle §7-10 (především podnikání, pronájem), které jsou předmětem daně a nepatří mezi příjmy od daně osvobozené či příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou, nepřesáhly 6.000 Kč.

Jednoduše řečeno – jsou-li naše příjmy příliš malé a nepracovali jsme současně v jednom měsíci pro dva zaměstnavatele, pak přiznání nepodáváme!

 Příklad 1
Student má během roku příjmy od Škoda Auto z dohody o provedení pracovní činnosti ve výši 14.000 Kč (v lednu i únoru po 7.000 Kč), podepsal „růžové“ prohlášení, byla uplatněna sleva na poplatníka. Dále má příjmy od restaurace U Vobrázků, kde si v měsíci červenci vydělal 4.000Kč z dohody o provedení práce (nepodepsal prohlášení). Během léta jednorázově vypomáhal svému známému při stavbě domu (upraveno smlouvou o dílo) a přišel si na 12.000 Kč.
 
 Řešení
Student nemá povinnost podávat DP, jelikož jeho příjmy nepřesáhly 15.000 Kč, nýbrž se rovnají 14.000 Kč. Příjem 4.000 Kč z restaurace je počítám mezi příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou (daň srazil a odvedl podnik), příjem 12.000 Kč patří mezi příležitostné příjmy, které jsou do výše 20.000 Kč za rok od daně z příjmů osvobozeny.
V případě, že by student ve výše uvedeném příkladu pracoval ve Škodě Auto i v březnu při stejném měsíčním příjmu, pak by již musel podat daňové přiznání, popř. požádat o podání svého zaměstnavatele.

„Prohlášení poplatníka k dani z příjmu – podpisem tohoto formuláře u zaměstnavatele zaměstnanec souhlasí s tím, aby mu zaměstnavatel při měsíčním zúčtování mzdy uplatnit nezdanitelné částky, slevy a zvýhodnění tak, aby dosáhl nižších odvodů. Může být podepsáno pro daný kalendářní měsíc pouze u jednoho zaměstnavatele.“

Podání za nás podá náš zaměstnavatel (roční zúčtování)

Práci s podáním nám může usnadnit zaměstnavatel a to za následujících podmínek:

 • máme příjmy ze zaměstnání pouze od jednoho (či postupně od více) zaměstnavatele a současně naše ostatní příjmy dle §7-10 (především podnikání, pronájem), které jsou předmětem daně a nepatří mezi příjmy od daně osvobozené či příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou, nepřesáhly 6.000 Kč,
 • u současného i předchozího zaměstnavatele jsme měli podepsané prohlášení,
 • požádáme zaměstnavatele nejpozději do 15. února následujícího roku, za něž se podává daňové přiznání,
 • současně s žádostí předáme zaměstnavateli veškeré potřebné údaje (např. potvrzení o příjmech od předchozího zaměstnavatele, potvrzení od pojišťovny o celkové výši příspěvků na životní či penzijní připojištění, potvrzení o studiu, aj.) k podání DP.

Jednoduše řečeno – nepodnikám-li, nepracoval jsem-li u více zaměstnavatelů současně, podepsal-li jsem všude prohlášení a požádám-li včas, vše za mne vyřídí zaměstnavatel!

Vzhledem k tomu, že je tento článek psán již po termínu pro požádání zaměstnavatele, nemáte již v letošním roce možnost o výše uvedené (pakliže jste tak již neučili). V takovém případě nezbývá než využít poslední a zároveň nejpracnější možnost – podat daňové přiznání svépomocí (popř. prostřednictvím daňového poradce).

Jsme povinni učinit podání osobně či zástupcem

Vezmeme-li v potaz výše uvedené, pak platí, že daňové přiznání je povinen podat bez podpory zaměstnavatele poplatník:

 • jehož příjmy za daný kalendářní rok, které jsou předmětem daně a nepatří mezi příjmy od daně osvobozené či příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou, přesáhly 15.000 Kč a má buďkterý vykazuje daňovou ztrátu.který vykazuje daňovou ztrátu.který vykazuje daňovou ztrátu.který vykazuje daňovou ztrátu.který vykazuje daňovou ztrátu.
  • příjmy od více než jednoho zaměstnavatele současně,
  • příjmy od více zaměstnavatelů z nichž někde nepodepsal prohlášení,
  • ostatní příjmy dle §7-10, které jsou předmětem daně a nepatří mezi příjmy od daně osvobozené či příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou, vyšší než 6.000 Kč,
 • který vykazuje daňovou ztrátu.

Jednoduše řečeno – podnikám-li nebo pracuji-li u více zaměstnavatelů nebo vykážu-li daňovou ztrátu, podávám daňové přiznání osobně či přes pověřenou osobu (externí firmu či daňového poradce).

 Příklad 2
Student má během roku příjmy od Škoda Auto z dohody o provedení pracovní činnosti ve výši 70.000 Kč (v lednu-červen, září-prosinec po 7.000 Kč), podepsal „růžové“ prohlášení na celý rok, byla uplatněna sleva na poplatníka. Dále má příjmy od restaurace U Vobrázků, kde si v měsíci červenci vydělal 4.000Kč z dohody o provedení práce (nepodepsal prohlášení). V září podepsal dohodu o provedení pracovní činnosti v Bondy centru, kde si vydělal 15.000 Kč. Během roku jednorázově vypomáhal svému známému při stavbě domu (upravenou smlouvou o dílo) a přišel si na 12.000 Kč.
 
 Řešení
Student má povinnost podávat DP, jelikož jeho příjmy přesáhly 15.000 Kč, rovnají se celkem 85.000 Kč. U příjmů v restauraci U Vobrázků a při výpomoci známému platí stejné podmínky, jako v příkladu 1. Příjem v Bondy centru je příjem u dalšího zaměstnavatele, není podepsáno prohlášení (je podepsáno u Škoda Auto a nemůže být podepsáno pro daný měsíc u více jak jednoho zaměstnavatele) a proto je ze mzdy odvedena záloha na daň z příjmů. Z tohoto důvodu také nemůže být podáno daňové přiznání zaměstnavatelem Škoda Auto, jelikož má poplatník příjmy u dvou zaměstnavatelů zároveň a navíc u druhého nepodepsal prohlášení.

Podnikání

U celé řady studentů je běžný souběh zaměstnání, ať již formou zkráceného pracovního poměru či dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a samostatné výdělečné činnosti. V takovém případě je SVČ považována za činnost vedlejší k hlavní činnosti, jíž je studium. Poplatníkovi to přináší řadu výhod, zejména vůči České správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně – při výkonu vedlejší činnosti není nutné platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění, nýbrž dojde k vyúčtování vašich příjmů formou podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ a z nich k výpočtu doplatku/přeplatku na oba druhy pojištění. Podání přehledů je povinna každá OSVČ bez ohledu na výši jejich příjmů a to v termínu do jednoho měsíce od termínu pro podání daňového přiznání, tedy:

 • daňové přiznání podáváme nejpozději do 1.4. (popř. 1.7.) následujícího kalendářního roku,
 • přehledy pro ČSSZ a zdr. poj. nejpozději do 1.5. (popř. 1.8.) následujícího kalendářního roku.

Při podání přehledů nesmíte zapomenout přiložit potvrzení o studiu, kterým doložíte svou hlavní činnost. V případě, že tak neučiníte, budou vás úřady státní správy považovat za OSVČ hlavní a budete za dobu své činnosti nuceni doplatit minimální zálohy na sociální i zdravotní pojištění, které jsou nemalé.

„Problematice povinností podnikatele vůči státní správě se dále nebudu věnovat, jelikož je to téma hodné několika dalších tématicky specializovanějších článků. Kdo má zájem, může mne ohledně poradenství v této oblasti kontaktovat.“

Osvobozené příjmy a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou

Výše jsme pracovali s terminologií, kterou je nutné některým osvětlit. Co je od daně osvobozeno? V našem případě jde zejména o příležitostné příjmy do 20.000 Kč, příjem v podobě stipendia, sociální dávky, nemocenské, cen z veřejné soutěže při dodržení dalších podmínek, státního příspěvku na stavební spoření, aj.

Několikrát jsme zmínili příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou, tzn. že je daň sražena přímo FÚ subjektem, který mzdu/odměnu vyplácí a my později nemáme možnost tuto sraženou daň nárokovat zpět. Mezi tyto příjmy patří zejména příjmy ze zaměstnání v případě, že není podepsáno „růžové“ prohlášení a příjmy za kalendářní měsíc nepřevyšují u zaměstnavatele 5.000 Kč (v případě, že by tuto hodnotu převýšily, již by byla z tohoto příjmu sražena záloha, jejíž vrácení bychom nárokovali právě v daňovém přiznání). Dále sem patří výplata dividend, státní příspěvek na penzijní připojištění a jiné příjmy, jež lze dohledat v §36 ZDP.

Pro úplnost připomenu, že pro DPP i DPČ jsou pro rok 2014 nové podmínky co se jejich zdanění týče. Stát poněkud povolil opratě a umožní nám v dalších letech nárokovat i srážkovou daň, která se bude nově uplatňovat pouze u DPP do příjmu 10.000 Kč/měsíc (v současnosti se uplatňuje na veškeré příjmy ze zaměstnání do 5.000 Kč).

 Příklad 3
Student pracoval od prosince 2013 do ledna 2014 v Kauflandu na DPP. V obou měsících si vydělal 4.000 Kč hrubého, ani pro jeden měsíc nepodepsal „růžové“ prohlášení. Jaké budou jeho odvody státu?
 
 Řešení
Za prosinec 2013 bude z jeho příjmu sražena 15% srážková daň – v daňovém přiznání roku 2013 nemůže student tyto příjmy uvést a nemůže tedy ani nárokovat vrácení sražené daně.
Za leden 2014 bude z jeho příjmu sražena 15% srážková daň – tento příjem může být v DP roku 2014 uveden, daň lze nárokovat zpět a tudíž si můžeme za optimálních podmínek přijít na dobrých 600 Kč oproti roku 2013.
Zdravotní a sociální pojištění není placeno ani v jednom případě, jelikož limit pro účely soc. a zdr. poj. je pro oba roky stejný a to do 10.000 Kč/měsíc.

Nezdanitelné částky

Pod tímto pojmem si představte veškeré hodnoty, které vám pomohou zaplatit finančnímu úřadu nižší daň tím, že si o ně snížíte své příjmy (základ daně). Student se setká zejména s položkou:

 • penzijní připojištění – lze odečíst max. 12.000 Kč ze zaplaceného připojištění
 • životní pojištění – lze odečíst max. 12.000 Kč ze zaplaceného pojištění
 • dary – lze odečíst určité % ze základu daně
 • darování krve – lze odečíst 2.000 Kč za jeden odběr krve
 • úroky z hypotéky – lze odečíst až 300.000 Kč z úroků zaplacených za hypotéku

Uvědomme si, že výše uvedené položky snižují základ daně, nikoli samotnou daňovou povinnost, tzn. uplatnění nezdanitelné částky za darování krve ve výši 2.000 Kč nám sníží daňovou povinnost pouze o 15% této částky, tedy 300 Kč!

Slevy na dani

Hlavní slevou na dani je sleva na poplatníka, na jejíž uplatnění má nárok každá poplatník, který měl za daný rok zdanitelné příjmy. Pro rok 2013 činí 24.840 Kč.

Další slevou vztaženou přímo ke studentům je sleva na dani pro studenty a to ve výši 4.020 Kč. Otázkou ovšem je, zda je vůbec nutné tuto slevu u většiny poplatníků-studentů uplatňovat. Ilustrujme na příkladu.

 Příklad 4
Základ daně studenta ze závislé činnosti činí 150.000 Kč, jiné příjmy nemá. Jaká bude jeho daňová povinnost?
 
 Řešení
Ze základu daně se spočítá daňová povinnost, která v tomto případě činí 150.000×15% = 22.500 Kč. Při uplatnění slevy na poplatníka ve výši 24.840 Kč se rovná výsledná daňová povinnost nule (pozor – nelze jít do mínusu!! nelze si z titulu slev vyjma slevy na dítě nechat vrátit více, než jsme finančnímu úřadu odvedli). Proto nemá smysl vůbec uplatňovat slevu na studenta, je to práce navíc.

Vrácení přeplatku

Velmi milou událostí při podání DP je možnost vrácení přeplatku na dani (samozřejmě jen v případě, že přeplatek vznikne – tzn. odvedli jsme na daních více, než je naše výsledná daňová povinnost). Tento přeplatek má finanční úřad povinnost vrátit na účet či adresu poplatníka nejpozději do 30 dnů od podání daňového přiznání obsahující žádost toto vrácení. Avšak lhůta počíná běžet až termínem pro podání DP, tzn. při podání v termínu od 1.1. do 1.4. poukáže FÚ přeplatek v termínu od 1.4.-1.5. Neděste se proto, že vám při velmi brzkém podání DP ne a ne přijít vámi požadovaná částka. Bohužel i státní úředníky postihlo minimální ekonomické vzdělání a drží cizí finanční prostředky ve svém měšci co nejdéle…

Závěr

Za řádné podání daňového přiznání je odpovědný vždy daný daňový poplatník. Není-li sto sám daňové přiznání vyplnit a podat, může požádat o pomoc daňového poradce, čímž se mu navíc prodlouží lhůta pro samotné podání, či externí firmu. Velmi vhodné je také využití různých článků na internetu, které popisují vyplnění přiznání krok za krokem. Myslím si, že každý student by mohl být schopný vyplnit a podat za sebe DP při příjmech ze závislé činnost, problém může nastat při dalších příjmech, zejména při podnikání, kdy se nám rozsah úkonů vůči státní správě značně rozšiřuje.

Věřím, že vám tento článek malinko osvěžil problematiku daní, ujasnili jste si, zda máte či nemáte povinnost podávat daňové přiznání a jaké příjmy, odčitatelné položky a slevy do něj můžete zahrnout. V případě, že bude jakákoliv část tohoto článku nejasná, neváhejte mne kontaktovat na e-mailu vejvoda-michal@seznam.cz, mj. vám mohu pomoci nejen s výše uvedenou problematikou, ale i s tou, která byla zmíněna pouze okrajově – příjmy z podnikání.

Michal Vejvoda

Michal Vejvoda

Poznáníchtivý student, vzorný rozvrhář, pilný praktikant, začínající podnikatel, úspěšný doučující, akademický senátor, budoucí pedagog, abstinující myslivec, nechovající chovatel, hlučný rybář a možná i něco dalšího. Problémy řeším na xvejvoda@is.savs.cz či 603 982 351!

xvejvoda@is.savs.cz


 • Lucie Zavoralová

  Dobrý den,
  v roce 2015 jsem jako studentka začala pracovat na dohodu o provedení práce v jedné firmě. Nepodepisovala jsem ,,růžový papír,,. Absolvovala jsem pouze školení, za které jsem dostala zaplaceno. Bohužel jsem však do práce ze zdravotních důvodů nenastoupila. Firma mi poslala Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti na základě dohod o provedení práce atd…. Částka činila 882 Kč, a sražená daň tedy 132 Kč… Je mou povinností podat daňové přiznání?

  Děkuji za odpověď.
  Lucie Z.