Studium na vysoké škole s ekonomickým zaměřením má jeho absolventy připravit na výkon různých profesních pozic – vrcholových i operativních manažerů, finančních ředitelů, controllerů, účetních, finančních a daňových poradců. Řada ze studentů ovšem časem bude zastávat všechny tyto pozice zároveň. V jaké že firmě se jim to poštěstí? V jejich vlastní. Podnikatelské aktivity jsou hnacím motorem každé vyspělé ekonomiky – čím více podnikatelských subjektů na trhu, tím větší snaha o sebeprosazení a zdokonalování. Podnikání je výsadou těch, kteří si rádi organizují svůj život sami, neradi se jiným podřizují, dělají si věci po svém. Studium je vhodným nástrojem proto, jak se podnikatelem stát. Záměrně neříkám, jak se stát úspěšným podnikatelem. Studijní obor „snadno a rychle novým Bakalou“ zatím otevřen nikde nebyl. Student vysoké školy ekonomického či právnického zaměření by ovšem minimálně měl vědět, jak začít podnikat, resp. co vše je k podnikání (kromě podnikatelského záměru) třeba. Tímto článkem bych rád nastínil, co je nutné učinit pro zahájení podnikání a jaké formy podnikání se začínajícím businessmanům v podmínkách České republiky nabízejí.

Živnostenské oprávnění

První kroky každého, kdo chce legálně provozovat ekonomickou činnost, musí směřovat na živnostenský úřad, na kterém se zřizuje živnostenské oprávnění ve většině případů k podnikání nezbytné. Živnosti se dělí na ohlašovací a koncesované. Nepředpokládám, že by mnoho ze studentů mělo zájem zahájit podnikání v oboru střelných zbraní, výroby tepelné energie či chtělo fušovat do řemesla Sherlocku Holmesovi či Václavu Fišerovi. Proto se nebudu o získání oprávnění k provozování koncesované živnosti („koncesi“) dále rozepisovat. Spokojme se s tím, že toto získání je obtížnější a zdlouhavější, jelikož o něm nerozhoduje přímo živnostenský úřad, nýbrž jiný orgán státní moci, a je k němu třeba splnit přísná pravidla.

Tím, kam míří většina budoucích podnikatelů, je však živnost ohlašovací, která se dále dělí na živnosti:

  1. řemeslné,
  2. vázané,
  3. volné.

K získání živnostenského oprávnění jakékoliv z těchto tří ohlašovacích živností je nutné splnit několik kroků:

  1. být plnoletý,
  2. mít způsobilost k právním úkonům,
  3. být bezúhonný,
  4. splňovat zvláštní podmínky provozování živnosti,
  5. zaplatit správní poplatek.

Dovršení 18 let a způsobilost k právním úkonům je samozřejmostí, která je doložena občanským průkazem při návštěvě živnostenského úřadu. Bezúhonný jest ten, kdo nespáchal úmyslný trestný čin v rámci svého podnikání – začínáte-li podnikat, není se čeho bát. Bezúhonnost si též ověří sám výkonný orgán, není třeba před odjezdem na úřad žádat o vydání Výpisu z rejstříku trestů na CzechPointu; úředník na živnosťáku si sám vše vyjede z databáze. Žádáte-li o volnou živnost, nahlásíte v tuto chvíli seznam oborů (a že jich je), o jejichž získání máte zájem (doporučuji nechat si zapsat všechny živnostenské obory ze seznamu, za dodatečné přidání se později opět platí), zaplatíte správní poplatek 1.000 Kč a stává se z vás živnostník. Živnostenský list nedostanete, poštou vám přijde výpis z živnostenského rejstříku, kterým se dále prokazujete.

Získání vázané či řemeslné živnosti navíc sleduje další podmínku a to splnění zvláštní podmínky provozování živnosti, které definuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Velmi zjednodušeně – každý řemeslník musí být vyučen v tom oboru, ve kterém chce provozovat ekonomickou činnost, nebo v oboru obdobném s tím, že navíc musí disponovat adekvátní praxí v cílovém oboru. Žádná věda. Zbylé podmínky jsou totožné s předchozím odstavcem.

Veškeré vázané činnosti definuje Příloha č. 2 zákona a nelze je jednoznačně zaškatulkovat. Všeobecně jde spíše o činnosti, jejichž výkon vyžaduje vyšší stupeň vzdělání podobně jako řemeslnická činnost, avšak se nejedná přímo o řemeslo jako takové. Každopádně pravidla pro zájemce o vázanou činnost jsou ještě o píď přísnější – žadatel musí kromě adekvátního vzdělání v oboru disponovat i letitou praxí a to tím delší, čím nižšího stupně vzdělání dosáhl. Kupříkladu pro Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a daňové evidence, kterou sám provozuji, je zapotřebí min. středoškolského vzdělání s maturitou a 5 let praxe v oboru. Při dosažení vysokoškolského vzdělání v oboru již dostačují „pouhé“ 3 roky praxe. Podobně je to u všech ostatních činností.

Nemáte-li patřičné vzdělání či praxi, můžete požádat osobu, která podmínku provozování vázané či řemeslné živnosti splňuje, požádat o zastávání funkce odpovědného zástupce. Takový člověk nad vámi v prvních letech vašeho podnikatelského života drží ochranou hůl a poskytuje vám rady, které jste povinni respektovat. Je nutné s ním uzavřít smlouvu – buď obchodně či pracovněprávní, tedy klasickou smlouvu či příkazní smlouvu dle občanského zákoníku, nebo např. dohodu o provedení práce dle zákoníku práce. První varianta je vhodnější, jelikož při zaměstnání osoby (i když v malém rozsahu) pro vás jako zaměstnavatele vyplývají další nezanedbatelné povinnosti vůči státní správě. Je omyl myslet si, že za vše, co uděláte pod patronátem svého odpovědného zástupce, jde na jeho triko. Poskytuje-li vám rady a vykonává-li tedy svou činnost v souladu se zákonem a smlouvou, jste za škody vzniklé chybami při výkonu činnosti odpovědní vy. Za určitých podmínek je možné škodu vymáhat, u pracovněprávního vztahu dle zákoníku práce do max. 4,5 násobku průměrného výdělku.

Vraťme se ale na chvíli zpět na živnostenský úřad, kde jste úspěšně předložili veškeré dokumenty a stáváte se živnostníky. Tím to ovšem nekončí. Jako podnikatel máte povinnosti, mezi které patří např. označení provozovny, kde činnost vykonáváte, uvedení názvu, jména, identifikačního čísla (IČ), které vám je přiděleno; svého sídla. Nesplníte-li některé ze svých povinností, očekávejte od úřadu finanční postih.

Fyzická či právnická osoba?

Nyní již vlastníte živnostenské či jiné oprávnění (vykonavatelé tzv. svobodných povolání (advokáti, daňový poradci, lékaři, aj.) nemusejí získat živnosťák, nýbrž jiné povolení, jež upravují jiné předpisy) a můžete se pustit do podnikání. Jakou právní formu podnikání zvolíte, záleží čistě na vás. Rozhodnutí by se mělo odvíjet od celé řady faktorů – od charakteru profese, finanční náročnosti a dostupných kapitálových zdrojů až po počet spolupracovníků či administrativní náročnost založení a pozdější správy dané formy podnikání. Na výběr máte všeobecně ze dvou možností, tedy podnikat jako

  1. fyzická osoba (OSVČ),
  2. právnická osoba (obchodní korporace).

Většina z drobných podnikatelů (avšak i podniky se stamiliónovými obraty – viz. Atmos v Bělé pod Bezdězem, aj.) volí pro svou výdělečnou činnost formu fyzické osoby, tzn. podnikání na své vlastní jméno a účet. Mizivé administrativní nároky a správní poplatky, není třeba téměř nic zařizovat, stačí defacto získat živnostenské oprávnění. Pokud získáváte živnost na své jméno – tedy jako fyzická osoba – je nutné vznik samostatné výdělečné činnosti nahlásit na správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. To vše za vás zajistí živnostenský úřad, stačí o to požádat během návštěvy. Podnikající fyzická osoba má vůči státní správě povinnosti odvodů a to zejména platit měsíčně zálohy na zdravotní (1.752 Kč) a sociální (1.894 Kč) pojištění, podávat přehled o příjmech a výdajích za daný kalendářní rok, vést daňovou evidenci pro zjištění základu daně, podat daňové přiznání fyzických osob, hlásit jakékoliv změny v činnosti (přerušení, ukončení, aj.) ze kterých vyplývají i změny v pojištění, atp. Zálohy na pojištění se hradí jen v případě, kdy je samostatná výdělečná činnost vaší hlavní činností. Jste-li však např. studentem prezenční formy (je za vás plátcem pojistného stát) nebo zaměstnancem na plný úvazek, zálohy neplatíte a vše vykážete až v rámci Přehledu na konci roku. Ostatní povinnosti zůstávají.

Jaké jsou nevýhody této formy podnikání? První nevýhodou může být v očích podnikatelů neomezené ručení. Nevyjde-li vám váš podnikatelský záměr a nedej bože proděláte kalhoty, všechny dluhy nasekané podnikáním jsou postavené na roveň dluhům z osobního života, tzn. ručíte vším, co vlastníte. Exekuci se v takovém případě nevyhnete. Zadruhé je obtížné s kýmkoliv při podnikání spolupracovat. Pokud se rozhodne více fyzických osob ke spolupráci, při které by si byly navzájem rovni, musí založit společnost dle § 2716 nového občanského zákoníku. Společnost nemá právní subjektivitu, tzn. každý společník jedná sám za sebe; s ručením je stejný problém, navíc ručí všechny osoby společně a nerozdílně. Zatřetí – nemožnost účastnit se některých státních zakázek, které vyžadují formu právnické osoby. I v očích některých obchodních partnerů (zejména bank) může být tato forma považována za pro ně nevýhodnou.

Administrativní náročnost je jednou z výhod OSVČ. Zmiňme zejména dobrovolnost vedení účetnictví, kdy fyzické osoby mohou vést pouze daňovou evidenci, která nepodléhá tak přísné regulaci, jako „podvojné účetnictví“. Někteří dokonce nemusí vést ani tuto evidenci, postačí pouze evidence příjmů. Co víc si přát – pouze fakturovat, evidovat faktury a na konci roku vyplnit daňové přiznání. Zda je na druhou stranu možné považovat daňové zatížení a jiné odvody za výhodu či nevýhodu si vyžaduje hlubší analýzu, které se zde nechci věnovat. Všeobecně platí, že má OSVČ možnost uplatňovat slevy na dani, které nejsou malé; daňové zatížení je nižší (15 %), než u podnikání právnických osob (19 %), avšak pro fyzické osoby platí sociální a zdravotní odvody, které obchodní korporace neznají.

Obchodní korporace však skýtají také značnou řadu výhod a osobně je považuji za pro podnikatele mnohem zajímavější alternativu podnikání, zejména u těch, kteří vlastní ekonomickou činnost nepovažují za pouhou bokovku k zaměstnání. Proto věnuji obchodním korporacím – dříve obchodním společnostem – vlastní článek s akcentem na významné změny v jejich právní úpravě vzniklých rekodifikací soukromého práva. Kdo u tohoto článku neusnul, ať se těší na další.

Michal Vejvoda

Michal Vejvoda

Poznáníchtivý student, vzorný rozvrhář, pilný praktikant, začínající podnikatel, úspěšný doučující, akademický senátor, budoucí pedagog, abstinující myslivec, nechovající chovatel, hlučný rybář a možná i něco dalšího. Problémy řeším na xvejvoda@is.savs.cz či 603 982 351!

xvejvoda@is.savs.cz